automatisk barriere

Værd at vide om skybrudssikring

Bygningsreglementet (BR 10) stiller krav til, at den enkelte ejendom skal sikre sig mod opstigende vand fra kloakken. Her har det fra det første Afløbsregulativ fra 1913 været klart, at en bygningsejer selv er ansvarlig for at sikre sin kælder mod indtrængende vand fra kloakken.
I Bygningsreglementet er teksten formuleret således:

Afløbsinstallationen skal udformes, så opstemning ikke kan medføre skadelig oversvømmelse i husinstallationen. Det er således bygningsejerens eget ansvar, at sikre sin ejendom mod indtrængende vand fra kloakken i normale situationer. Afløbsnormen DS 432 Norm for afløbsinstallationer angiver, hvordan sikringen kan udføres

Traditionelle højvandslukker må Iht. DS 423 kun anvendes når der er tale om ”en lille brugerkreds”
Det betyder i praktisk at de kun må anvendes i et 1 families hus, når der samtidig er betryggende sikkerhed for at det ikke kan ske vandskader påført fra ejendommens egen spildevand når lukkeren er aktiveret.
Ved ”en stor brugerkreds” er en ”Hybrid By Pass” løsning den bedste løsning set ud fra et driftsmæssig og økonomisk perspektiv.

Anvendelse:

DS 432 angiver følgende krav til anvendelsen af højvandslukker:

Installationen af højvandslukker skal være udført og placeret således, at de er let tilgængelige for betjening, inspektion, rensning og vedligeholdelse.
Det betyder at de brønde en højvandslukker monteres i skal have en diameter på min. 1000mm <
Højvandslukker, der anbringes på ledninger, der fører fækalieholdigt spildevand, skal være forsynet med visuel og akustisk alarm anbragt sådan, at en alarm umiddelbart erkendes, selv ved strømsvigt
Højvandslukker, der lukker elektrisk/pneumatisk eller lignende, skal også kunne lukke ved strømsvigt

 • Tilførsel af regn- og drænvand skal ske nedstrøms højvandslukket. Regnvand fra mindre arealer, som fx kældernedgange kan dog tilføres opstrøms højvandslukket, såfremt der er tilstrækkelig sikkerhed for, at en eventuel oversvømmelse ikke medfører skade.
 • Der må ikke tilføres andet spildevand eller regnvand opstrøms højvandslukket
 • Betjeningsmåden for et højvandslukke skal fremgå af et skilt eller lignende, der er synligt fra betjeningsstedet

Højvandslukker på stikledninger:

Højvandslukker må anbringes på liggende ledninger udenfor bygninger, herunder stikledning når:

 • Der er betryggende sikkerhed mod oversvømmelse opstrøms højvandslukket. Betryggende sikkerhed kan påregnes, når brugerkredsen er lille (fx i et enfamiliehus), og en alarm umiddelbart kan erkendes af alle brugere
 • Al tilførsel af regnvand og drænvand sker nedstrøms for højvandslukket
 • Højvandslukket skal være placeret således, at bundløbet ved højvandslukket er mindst 350 mm lavere end gulvet i rum og arealer, som er truet af oversvømmelse

Højvandslukker i brønde

Når højvandslukker anbringes i brønde, skal brønddiameteren være stor nok, til at højvandslukket kan tilses og vedligeholdes.
Brønde uden for huset skal minimum have en diameter på ø 1000 mm, så nedgang er mulig.
Højvandslukker uden for bygning må aldrig installeres i rense- og inspektionsbrønde med en dimension på ø 315 – 800 mm.
I bygninger er byggehøjden mindre, og her kan brøndene/åbningerne være mindre. Åbningen skal dog være så stor, at højvandslukket kan afmonteres.

Vedligeholdelse:

Højvandslukker kræver vedligeholdelse, og derfor skal brugeren have en instruktion i, hvorledes højvandslukket betjenes og vedligeholdes. I umiddelbar nærhed af et højvandslukke skal der altid anbringes et skilt, der på dansk angiver, hvorledes højvandslukket betjenes og vedligeholdes.
Rensning og eftersyn skal foretages mindst 2 gange om året, og det er brugernes ansvar, at dette foretages. Det er den autoriserede kloakmesters pligt at orientere brugeren om drift og vedligehold af højvandslukker.
Højvandslukker er imidlertid komponenter, som en borger vanskeligt selv kan vedligeholde.
Nogle forsikringsselskaber samt leverandører forlanger, at der tegnes servicekontrakt med en autoriseret kloakmester, der tilser højvandslukket en gang pr. år. Sikkerhedsstyrelsen har desuden fastslået, at servicering af højvandslukker er autoriseret arbejde.
En kloakmester bør derfor altid sikre sig, at der er tegnet en servicekontrakt på vedligeholdelse af et højvandslukke.

De fleste højvandslukker er udført i plast. I nogle dele af det danske kloaknet er der rotter, og det kan derfor ske, at klapperne gnaves igennem af rotter. I disse tilfælde anbefales
det at anvende en højvandslukker som er lavet i gnavefri materiale.

Hvor må der ikke installeres højvandslukker men kun ”Hybrid By Pass” stationer:

Højvandslukker, der beskytter flere installationer, må som angivet kun anvendes, hvor brugerkredsen er lille, så en alarm kan erkendes af alle. Desuden må højvandslukker ikke installeres:

 • På spildevandsledninger, hvor der også er regnvand bag højvandslukket
 • På rene regnvandsledninger
 • I kælderhalse, hvis der ingen dørtrin er (opmagasinering)
 • På afløb fra omfangsdræn (skal beskyttes ved en pumpebrønd)
 • På stikledninger fra flere boliger/boligblokke
 • På afløb fra fælles baderum i kælder
 • På afløb fra vaskerier i kælder
 • Fra festlokaler med toiletter i kælder
 • På afløbsledninger der fører spildevand fra flere parcelhuse
 • På stikledninger ved skoler, sportshaller, industri, forsamlingshuse mv.
 • På ledninger fra lokaliteter med mange brugere

I etageejendomme og i industri er brugerkredsen stor, så der generelt ikke kan installeres højvandslukker

Fedtudskillere

Nogle kommuner forlanger, at fedtudskillere skal beskyttes mod opstemning. Det er ikke tilladt at sætte højvandslukker efter en fedtudskiller, da det er afløb fra et restaurationskøkken eller et sted med mange brugere. Hvis fedtudskillere er installeret i kælder (dæksel og afløbsinstallationer under terræn), skal afløbet pumpes til afløbs systemet. Her kan en By-pass løsning med fordel anvendes

 

 

Vi har bla. lavet løsninger for